בגרות באנגלית
    1. חפש

בחינות בגרות
בחר בחינה:
בגרות באנגלית

דומיל תודיחי 5-ו 4,3

26 אותיות מ A עד Z
Z דע A מ תויתוא 26
.םישדוח המכ לש ןמז קרפ רחאל קר ןיחבהל ןתינ רופישבשכ ,תושדח םילמ ןונישו הביתכ ,האירק לש "תיפיזיס" הדובעב ךורכ הפש רופיש ןכש ,םישקה דומילה תועוצקממ דחאל בשחנ תילגנאה עוצקמ

.םיימדקאה דומילה תודסומ תיברמל הסינכ רשפאי אל ,דבלב ל"חי 3 לש ףקיהב דומיל ."ילבולגה רפכ"ב םייחה לכלו ,םיימדקאה םידומילל הרידא תובישח הז עוצקמל .תירטמוכיספה הניחבה לש תילגנאה קלחב ןויצלו תילגנאב הניחבב ןויצל רבעמ הברה אוה ךרעהשכ ,דומילל רתויב םיבושחה תועוצקמה דחאב רבודמ ,תאז םע דחי

יללכ עדימ
אופי הבחינה: בכתב ובע"פ (נבחני משנה - רק בכתב)
משך הבחינה: שאלונים A-F: שעה ו-15 דקות; שאלון G: שעה וחצי
מועדי הבחינה: מועד קיץ (מאי-יולי), מועד חורף (ינואר- פברואר).

:שומישב רתומ רזע דויצ
יברע-ילגנא-ילגנא ספארה ןולימ וא ירבע-ילגנא-ילגנא דרופסקוא ןולימ .ינושל-וד ןולימ
ינרטניא - ח"סשת ץיק דוקימ
ינרטסקא - ח"סשת ץיק דוקימ

הניחבה הנבמ
.הביתכו עמשנה תנבה ,ארקנה תנבהב םיקרפב דימלתה ןחבנ תומרהמ תחא לכב .העש יצח תב הקספה םינחבנל שי ןולאשל ןולאש ןיב .ל"י 5-ו 4 ידימלתל ףתושמ E ןולאשו ל"י 4-ו 3 ידימלתל ףתושמ C ןולאש .םינולאש השולשב ןחבנ אוה (ל"י 5 וא 4 ,3) דמול דימלתהש תודיחי ףקיה לכב .ירלודומ ןפואב היונב הניחבה

:תודיחי ףקיה לכב םינולאשה טוריפ ןלהל
3 יחידות לימוד: שאלונים A,B,C
4 יחידות לימוד: שאלונים C,D,E
5 יחידות לימוד: שאלונים E,F,G

A ןולאש
.(תודוקנ 30) תוקד שולשכ אוה עטקה לש וכרוא .(ו"סשת ץיק דעוממ לחה) עמשנה תנבה לש דחא עטק -
.(תודוקנ 70) םילימ 300-350 אוה דחי םיעטקה ינש לש םכרוא .ארקנה תנבה לש םיעטק ינש -

B ןולאש
.(תודוקנ 70) םילימ 220-260 אוה עטקה ךרוא .ארקנה תנבה לש דחא עטק -
.(תודוקנ 30) םילימ 35-40 לש ךרואב הביתכ תלטמ -

C ןולאש
:ל"חי 4-ו 3 ידימלתל ףתושמ ןולאש

.(תודוקנ 100) םילימ 280-320 אוה עטקה ךרוא .ארקנה תנבה לש דחא עטק -

D ןולאש
.(תודוקנ 70) םילימ 280-320 אוה עטקה ךרוא .ארקנה תנבה לש דחא עטק -
.(תודוקנ 30) םילימ 100-120 לש ךרואב הביתכ תלטמ -

E ןולאש
:ל"חי 5-ו 4 ינחבנל ףתושמ ןולאש

.(תודוקנ 30) תוקד עבראכ אוה עטקה ךרוא .עמשנה תנבה לש דחא עטק -
.(תודוקנ 70) םילימ 300-340 אוה עטקה ךרוא .ארקנה תנבה לש דחא עטק -

F ןולאש
.(תודוקנ 60) םילימ 400-450 אוה עטקה ךרוא .ארקנה תנבה לש דחא עטק -
.(תודוקנ 40) םילימ 120-140 לש ךרואב הביתכ תלטמ -

G ןולאש
.(תודוקנ 60) םילימ 450-500 אוה עטקה ךרוא .ארקנה תנבה לש דחא עטק -
.(תודוקנ 40) םילימ 120-140 לש ךרואב הביתכ תלטמ -
דומילה יאשונו םינולאשה הנבמ :ךוניחה דרשמ

םיעצוממ םינויצ
.המסיסו שמתשמ דוק תועצמאב םהב תופצל םיאשר םינחבנהו ,טנרטניאב םימסרפתמ (הנשמ ינחבנו םינרטניא) תילגנאב תורגבה ינויצ

:ה"סשת ל"הנשב םיגשיהה ינותנ
שאלון A: 66.2
שאלון B: 69.4
שאלון C: 73.4
שאלון D: 67.5
שאלון E: 83.1
שאלון F: 77.7
שאלון G: 71.6
תורגבה ינויצ תכרעמל הסינכ :ךוניחה דרשמ

2008 ףרוח דעומ תונורתפ
A ןולאש ןורתפ
לחץ להורדה
B ןולאש ןורתפ
לחץ להורדה
C ןולאש ןורתפ
לחץ להורדה
D ןולאש ןורתפ
לחץ להורדה
E ןולאש ןורתפ
לחץ להורדה
F ןולאש ןורתפ
לחץ להורדה
G ןולאש ןורתפ
לחץ להורדה

2007 ץיק דעומ תונורתפ
A ןולאש - תילגנא ןורתפ
2007 ץיק ,'א דעומ
לחץ להורדה
B ןולאש - תילגנא ןורתפ
2007 ץיק ,'א דעומ
לחץ להורדה
C ןולאש - תילגנא ןורתפ
2007 ץיק ,'א דעומ
לחץ להורדה
D ןולאש - תילגנא ןורתפ
2007 ץיק ,'א דעומ
לחץ להורדה
E ןולאש - תילגנא ןורתפ
2007 ץיק ,'א דעומ
לחץ להורדה
F ןולאש - תילגנא ןורתפ
2007 ץיק ,'ב דעומ
לחץ להורדה
G ןולאש - תילגנא ןורתפ
2007 ץיק ,'ב דעומ
לחץ להורדה
תומדוק םינשמ תורגב ינולאש שופיח :ךוניחה דרשמ

תפסונ האירק
תילגנא תארוהל (ר"מפמ) יזכרמה חקפמה רתא
ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים